• logo ungheni
  • Informații

AO Centrul Regional deDezvoltare Durabilă Ungheni

Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD) este organizație neguvernamentală constituită în anul 2001: promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi la facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală şi regională pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor.

Domeniile strategice de activitate ale organizației sunt: dezvoltare durabilă locală şi regională, dezvoltare societate civilă şi voluntariat, promovare valori europene.

AO CRDD organizează și desfășoară un spectru larg de activităţi orientate spre formarea şi dezvoltarea capacităţilor actorilor comunitari în materie de planificare strategică participativă, elaborare, implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă; promovarea şi sprijinirea eforturilor comune ale autorităţilor publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi instituţiilor publice în procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare durabilă; informarea şi documentarea, formarea şi instruirea, analiza şi expertiza documentelor strategice, planificarea şi implicarea, asistenţa şi consultanţa actorilor comunitari; acordarea de suport informativ și metodologic pentru dezvoltarea sectorului de afaceri; promovarea şi încurajarea dezvoltării sectorului neguvernamental la nivel local şi regional etc.

AO CRDD are experiența de prestare a următoarelor servicii:

  • – elaborare şi implementare strategii de dezvoltare durabilă locală şi regională; asistenţă şi consultanţă în materie de actualizare, implementare, monitorizare şi evaluare strategii de dezvoltare durabilă locală şi regională; asistenţă şi consultanţă în materie de organizare activităţi de informare şi consultare publică; asistenţă şi consultanţă în materie de organizare evenimente şi campanii de informare, promovare şi sensibilizare; consultanţă în materie de implementare proiecte şi programe de dezvoltare comunitară;
  • – facilitare dezvoltare parteneriate locale, regionale, naţionale, transfrontaliere;
  • – training, asistenţă şi consultanţă în materie de participare civică, comunicare şi advocacy, voluntariat şi cetăţenie activă etc

În perioada de activitate AO CRDD a creat un șir de mecanisme și structuri funcționale pentru dezvoltare
durabilă: Şcoala Agenda Locală 21 Ungheni Strategia de Dezvoltare Durabilă a Fiecărei Localităţi în Mileniul III); Şcoala Tinerilor Voluntari XXI; Alianţa ONG-urilor Active pentru Dezvoltarea Durabilă PRO Agenda Locală 21 Ungheni;  Grupul Integrat de Acţiune pentru Dezvoltarea Economică Locală; Coaliții Locale și Consilii de Administrație în liceele din orașul Ungheni și localitățile limitrofe, Grupuri de Inițiativă Locală în 7 cartiere ale municipiului Ungheni etc.

Ggrupurile țintă ale AO CRDD sunt autorităţile publice locale nivel I şi II, organizaţiile neguvernamentale,  grupurile de iniţiativă civică, instituţiile publice, instituțiile de învățământ școlar și preșcolar, bibliotecile, agenţii economici.

AO CRDD are o experiență vastă în implementarea proiectelor. În perioada 2001 – 2022, AO CRDD a  implementat circa 50 de proiecte în diverse domenii: dezvoltare capacități ale actorilor comunitari și cetățenie activă (Agenda Locală 21 Strategia de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Ungheni, PNUD, 2000; Strategia educaţională a municipiului Ungheni SOROS, 2000; Consolidarea Administraţiei Publice Locale II, PNUD, 2000-2001; Consolidarea Administraţiei Publice Regionale, TACIS, 2000-2002; Agenda Locală 21 Moldova, PNUD, 2001-2006; Femeile Pot Reuşi I și II, OSCE în Moldova, CIDA 2002-2003; Femeile pot Reuşi. Acţiuni locale, DA Norvegia 2006; Mangementul campaniei electorale, IRI/SUA, 2006; Consolidarea Societăţii Civile, TACIS, 2007); dezvoltare economică și antreprenoriat (Iniţiativa Regională de Fortificare a Poziţiei Femeii în Afaceri (REIW), Departamentul de Stat al Muncii SUA, 2002-2003; Noi Perspective pentru Tinerii  Întreprinzători, Banca Mondială, 2004; Parteneriat pentru Dezvoltarea Durabilă a Cooperării Antreprenoriale Transfrontaliere Ungheni Republica Moldova–Iaşi România, GTZ, 2006; Oportunităţi de investiţii în Ungheni, PNUD, 2006; Ghidul Investitorului în zona transfrontalieră, GTZ, 2006; Produse Tradiţionale în zona transfrontalieră, GTZ, 2007); turism (Abordarea in tegrată a durabilităţii producţiei de turism, CIUDAD/ UE, 2010–2012;Acțiuni sustenabile pentru creștere economică prin intermediul turismului, ENI/2021/170157-1/5, Programul Primari pentru Creștere Economică – Proiecte Pilot, 2022 – 2023); protecția mediului (Introducerea practicilor in ovative de management al deșeurilor în orașele selectate din Georgia, Moldova șiArmenia, POC Bazinul Mării Negre  2007-2013 (2013-2015); Împreună pentru adaptarea la  schimbările climatice, Ambasada Lituaniei în Republica Moldova (2017); Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (DEEE) în orașul Ungheni, SlovakAid, 2017); infrastructură (Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni, co-finanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“, gestionat de Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova, 2018; Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă, EaPTC, 2017–2019; Ungheni pentru dezvoltarea mobilității
urbane durabile – AGREED ALDA /UE, 2020; Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“, gestionat de Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova, co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu/GEF SGP, 2021-2022).

AO CRDD participă activ la implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă locală şi regională dezvoltând parteneriate viabile şi diverse cooperări la nivel local, regional şi transfrontalier: are încheiate acorduri de cooperare cu autorităţi publice locale, firme private şi ONG-uri din țară și de peste hotare.