Festivalul Efim JunghietuThe Festival “Efim Junghietu”Фестиваль “Ефим Жунгиету”

(Festival folcloric, simpozion ştiinţific, expoziţii, lansări de carte).

Organizat în memoria folcloristului Efim Junghietu, originar din satul Petreşti, raionul Ungheni, laureat al premiului Simion Florea Marian al Academiei Române pentru lucrarea „Cît îi Maramureşul”. Efim Junghietu (18.10 1939, Petreşti, Ungheni, 05.01.1993, Chişinău) s-a afirmat ca folclorist în trei direcţii de bază: culegerea creaţiilor populare, editarea lor ştiinţifică şi studierea moştenirii etnofolclorice.

(Folk Festival, scientific symposium, exhibitions, book launches)

This Festival is organized in memory of the folklorist Efim Junghietu, born in the village Petresti, Ungheni District, laureate of the Simion Florea Marian premium of the Romanian Academy for the work “How is Maramures”.

Efim Junghietu (born on 18.10.1939- Petresti, Ungheni, died on 15.01.1993, Chisinau) is asserted as folklorist in three basic directions: the collection of folk, his scientific editing and the studying of ethno-folkloric heritage.

Şcoala primară şi cea medie le absolvă în satul natal şi în oraşul Ungheni. Studiile universitare le face la Facultatea de Filologie a Universităţii din Chişinău. În anul 1974 susţine cu succes teza de doctorat la specialitatea – folcloristică.

Rezultatele muncii de teren şi de cercetare sunt expuse într-un şir de culegeri şi studii apărute la editurile din Chişinău (Cine joacă şi nu strigă.1968; Cîntece şi melodiide jocuri populare moldoveneşti, 1975; Desluşiri.Articole despre folclor, 1989 ş.a.).

La Festival participă formaţii folclorice de copii, tineret, maturi din ţară şi de peste hotare, care cercetează, valorifică şi promovează folclorul autentic de la baştină.

Repertoriul formaţiilor cuprinde tradiţii, obiceiuri, cîntece şi dansuri folclorice.

Se desfăşoară bienal începînd cu anul 2008, pentru luna octombrie 2011 este programată ediţia a III-a.

 He graduate the average and the primary school in his native village and in Ungheni City. He makes the university studies at the Faculty of Philology, at the University from Chisinau. In 1974, Efim Junghietu successfully passed the specialty PhD thesis- folklore.

The results of the field work and research are presented in a string of collections and studies and published in Chisinau (Who play and not cry- 1968; Songs and Melodies, Moldovan national dances- 1975; Discerning. Articles about folklore- 1989, etc.).

The Festival is attended by folk children, youth and adults ensembles from the country and abroad that explores, exploit and promote the authentic folklore.

The bands repertoire includes traditions, customs, folk songs and dances.

The Festival is conducted biennially since 2008, in October 2011 is scheduled the third edition.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *