Tag Archives: istorie

Muzeul de Istorie şi Etnografie UngheniThe Museum of History and Ethnography Ungheni

La Ungheni, la sfârşitul deceniului şapte al secolului trecut,  un grup de copii, asistaţi de profesori, doritori de a scoate la lumină valorile istorice şi culturale locale, şi-au exprimat dorinţa organizării unui muzeu. Insistenţele acestora au coincis cu perioada de plină ascensiune ateistă a societăţii, consecinţa căreia a fost închiderea locaşelor de cult.

In Ungheni, at the end of the seventh decade of the last century, a group of children, assisted by teachers, eager to bring to light the historic and cultural local values, have expressed their desire to organize a museum. Their insistence coincided with a period of rising atheistic society, the consequence of which was closed slots of worship.

Scurt istoricBrief HistoryКраткая история

Gara feroviara internationala Ungheni

Situat în imediata apropiere a Uniunii Europene, pe malul rîului Prut, Ungheniul reprezintă o localitate încărcată de istorie. Prima atestare documentară datează din august 1462. Un uric al lui Ştefan cel Mare atestă „satul Unghiul, (…) mai jos de Fîlfoe pe Jijia”. Aşezarea era a „panului Bratul, fiul Procelnicului”.

Deci, iniţial, localitatea s-a numit Unghiul, probabil pentru că Prutul formează aici un unghi perfect. Cu numele său actual – Ungheni – aşezarea apare în documente abia în 1645.

În evul mediu, prin apropiere treceau: Drumul Sării, Drumul Pesacrilor, Marele Drum Comercial Tătăresc. Acest lucru a făcut ca localitatea să devină de atunci atractivă.

Situated closely to the European Union on the river Prut, the city of Ungheni is a locality full of history. The first document dates from August 1462. An old document   of Stephen the Great  certifies “the village of Unghiul (…) below Fîlfoe  on Jijia river “. That was the settlement of  Bratu nobleman who was the son of the servant in the royal chancery ”

So, initially,  the locality  was called Unghiul (angle), probably because the river Prut made here a perfect angle. The  current name – Ungheni – appears in documents only in  1645.