Fabrica de ceramică UngheniThe Ceramic Factory Ungheni

La Ungheni tradiţia ceramicii vine din epoca pietrei. Cercetări arheologice efectuate aici au scos la iveală numeroase exemplare ale culturii Cucuteni-Tripolie, datate cu mileniile V-IV î. Hr. Îndeletnicirea a fost constantă pe toată durata istoriei, astfel încât nu-i de mirare că în timpuri mai noi vedem pieţele târgului pline de ulcioare, iar satele din preajmă cutreierate de care ce îndemnau locuitorii să cumpere oale necesare gospodăriei. Erau, mai ales, olarii din satul de ucraineni Nicolaevca. Aceştia au reînviat, la mijlocul secolului trecut, tradiţia modelării lutului, zăcământ pe care localnicii l-au avut întodeauna din abundenţă.

In Ungheni the pottery tradition comes from the Stone Age. Archaeological excavations conducted here have revealed numerous examples of the Cucuteni- Tripolie culture, dated in the V-IV millennium BC. The occupation was constant throughout history, so no wonder that in more recent times we see the fair markets full of pitchers and the surrounding villages were scoured by carts that urged people to buy necessary household pots. They were especially potters from the village of ukrainians Nicolaevca. They revived, in the mid-century, the tradition of modeling clay, deposit that the locals have always had in abundance.

Necesităţile însă au fost mult mai mari, astfel că mica producţie nu a mai corespuns realităţii. Deaceea, meşterii populari au convins autorităţile să pună la Ungheni olăritul pe picior industrial. Aşa a apărut aici, în anul 1957, o secţie de producere a ceramicii de uz casnic, din care ulterior a crescut cunoscuta fabrică de ceramică.

Originalitatea şi diversitatea produselor a făcut  ca această instituţie să fie cunoscută departe de hotarele Republicii Moldova, în ţări precum: Bulgaria, România, Iugoslavia, Germania, Polonia, Rusia, Turcia, Siria, Elveţia, Franţa, SUA ş.a.

Astăzi, S.A. Ceamica-Ungheni continuă tradiţionala îndeletnicire a străvechilor olari de la Prut, gândind şi dezvoltând alte şi alte modele, la fel de originale, dovedind astfel că modelarea lutului poate depăşi limitele oricărei imaginaţii.

 The needs were much higher so that the small-scale production has not matched to the reality. Therefore, the craftsmen have convinced the authorities to make in Ungheni a standing pottery industry. In a such way, in 1957 year, here was created a section of ceramic household production, which later grew the famous ceramics factory.

The originality and diversity of products has led this institution to be known far outside the Republic of Moldova, in countries such as: Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Germany, Poland, Russia, Turkey, Syria, Switzeland, France, USA, etc.

Today, the SC „Ceramic-Ungheni” continues the traditional occupation of the ancient potters from Prut, thinking and developing other and other models, as originals, proving that the modeling clay can go beyond any imagination.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *