„Casa albă” pentru „oamenii albi” ai anilor 80 din secolul trecut“The White House” for “the white people” of the 80s of the last century

casa alba ceachir

Un drum străjuit de nuci, un drum neted, asfaltat, ne duce spre o locaţie, vizitată cu decenii în urmă, de înalţi demnitari de stat. Pe aici a fost cîndva însuşi secretarul general al partidului comunist din fosta Uniune Sovietică, Leonid Brejnev. Pe aici a trecut şi un alt mai activist comunist – dictatotul Kim Ir-sen, cel ce a condus Coreea de Nord timp de 46 de ani. A poposit la „Casa albă” din Ungheni şi Alexei Kosîghin, prim-ministru al URSS din 1964 pînă în 1980, şi Ion Iliescu, preşedintele României.

A road lined by nuts, a smooth road, asphalted, lead us to a location visited decades ago, by the senior state officials. Here was once the general secretary of the Communist Party of the former Soviet Union, Leonid Brezhnev. Here was passed and another communist activist – the dictator Kim Ir-sen, who led North Korea for 46 years. At the “White House” from Ungheni arrived also Alexei Kosygin, the Prime Minister of the RSSU from 1964 until 1980, and Ion Iliescu, Romania’s President.

O căsuţă modestă pentru vremurile noastre, inundată de verdeaţă, mai păstrează urmele acelor vremi demult apuse.  Cîteva trepte care abia de mai rezistă timpului ne „teleportează” într-un alt veac. Deschidem uşa de la intrare şi nimerim într-un hol cu urme ale luxului anilor 80 ai secolului trecut. Razele soarelui, jucăuşe, pătrund prin geamurile înalte, de lemn, dansînd vioi pe pereţi, pe podea. Lemn, piatră, ceramică – e ceea ce domneşte în această clădire.

Lumea, chiar de la începuturi, a numit-o „casa albă”. Nimeni nu a vrut să accepte denumirea ei oficială: „Дом передового опыта” (Casa experienţei înaintate). Şi nici cealaltă denumire a sa: Casa pentru oaspeţi.

A fost construită pe la 1975, de către un sovhoz-milionar – „Prut”, condus de un „erou al muncii socialiste”, Iacob Ciachir, doar la 2-3 kilometri de oraşul Ungheni.A modest little house for our times, filled with greenery, still retains traces of those times long gone. Some steps that hardly resists to the time “teleports us” in another age. Open the front door and got in a luxury lounge with traces of 80s of last century. The sun’s rays, playful, penetrate the high windows, wooden, lively dancing on the walls, on the floor. Wood, stone, ceramics – is what reigns in this building.

The people, even from the beginning, called it “white house”. Nobody wanted to accept its formal name: “Дом передового опыта” (House of advanced experience). And nor the other name of it: House for guests.

It was built around 1975 by a sovkhoz-millionaire – “Prut”, led by a “hero of socialist labor” Iacob Ciachir, only about 2-3 km from the city of Ungheni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *