Monumentul kneazului Potiomkin (satul Rădenii Vechi)The Monument of the Prince Potiomkin (village Rădenii Vechi)

monumentul lui Potiomkin Radenii Vechi

La marginea satului Rădenii Vechi,  pe un vîrf de deal, se înalţă, de mai bine de un secol, un obelisc, supranumit de localnici „Stîlpul lui Sfetlici”sau „Stîlpul lui Potiomkin”, iar de istorici – monumentul lui Potiomkin din Taurida.  În lucrarea istoricului Gheorghe Bezviconi „Călători ruşi în Moldova şi Muntenia”’, publicată la Bucureşti în anul 1947, citim, cu referire la acest monument: „La 30 verste de Iaşi se înalţă un monument clădit din piatră necioplită, ridicat de Ecaterina cea Mare prinţului Potiomkin. At the edge of the village Rădenii Vechi, on a hilltop, stands for more than a century, an obelisk, called by locals “The Pillar of Sfetlici” or “The Pillar of Potiomkin” and by historians – “The Monument of Potiomkin from Taurida”. In the work of the historian George Bezviconi “Russian Travelers in Moldavia and Muntenia”, published in Bucharest in 1947, we can read with reference to this monument: “On 30 verses from Iasi, is a monument built of rough stone, rised by Catherine the Great and the Prince Potiomkin. Acest răsfăţat al soarelui, care a ştiut să trăiască în lux şi mulţumire, a ştiut să-şi aleagă şi locul unde să moară – (…) lîngă un drum înconjurat de păduri şi dealuri, alcătuind o privelişte minunată ce încîntă ochii”.

Într-o altă lucrare, „Monumente comemorative medievale tîrzii din spaţiul pruto-nistrean”, semnată de Emanuil Brihuneţ, cercetător ştiinţific la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău, găsim o descriere a monumentului de la Rădenii Vechi: „Stîlpul lui Sfetlici reprezintă un monument înălţat în 1792 la marginea satului Rădenii Vechi, raionul Ungheni, pe locul unde a încetat din viaţă prinţul Grigori Potiomkin. Monumentul a fost construit de contesa Braniţkaia şi prezenta, în varianta iniţială, un stîlp. Mai tîrziu, cînd acesta s-a ruinat, în locul lui a fost ridicat  (pe la mijlocul sec. XIX) un obelisc din piatră de calcar cu înălţimea de 13 metri. Alături de obelisc se află o piatră sculptată în formă de scut ce conţine inscripţia comemorativă vizînd semnificaţia monumentului: „Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ Таврическiй” (Pe locul acesta a încetat din viaţă cneazul Grigori Alexandrovici Potiomkin de Taurida). Octombrie 5, 1791…”.

Şi acel obelisc, şi acea piatră sub formă de scut se află pînă în prezent Rădenii Vechi.This delight of the sun, which was able to live in luxury and contentment, knew how to choose the place where to die – (…) beside a road surrounded by forests and hills, making a beautiful view for the eyes. “

In another work, “Late medieval commemorative monuments in the Prut-Dniester Area”, signed by Emmanuel Brihuneţ, researcher at the National Museum of Ethnography and Natural History in Chisinau, we can find a description of the monument from Rădenii Vechi “ The pillar of Sfetlici is a monument erected in 1792 at the edge of the village Rădenii Vechi, Ungheni district, on the place where Prince Grigori Potiomkin died. The monument was built by the Countess Braniţkaia and presented a pillar in the original version. Later, when it was ruined, was built in its place (on the middle XIX century.) a limestone stone obelisk with a height of 13 meters. Alongside the obelisk is a carved stone shaped shield containing the commemorative inscription regarding the significance of the monument: “Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ Таврическiй” (In this place died the Prince Grigory Alexandrovich Potiomkin of Taurida). October 5, 1791 … “.

Both that obelisk and the stone as a shield are still now in Rădenii Vechi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *