Movila Măgurii (satul Ţîghira, comuna Negurenii Vechi)The Magura Mound (Ţîghira village, commune Negurenii Vechi)

movila-magura

Cu o altitudine de 387,6 metri, Movila Măgurii poate fi văzută de departe, înălţindu-se falnic în singurătatea-i misterioasă. Nu întîmplător, strămoşii au numit-o Măgura, ceea ce înseamnă, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, „deal mare, izolat”. Pînă la războiul al doilea mondial, aici veneau oamenii din împrejurimi, ca să marcheze diverse sărbători religioase. With an altitude of 387.6 meters, the Magura Mound can be seen from afar, soaring towering in her mysterious loneliness. Not incidentally, the ancestors called it Magura, which means, according to the Explanatory Dictionary of Romanian language, “large hill, isolated”. Until the second world war, there came the surrounding people, to mark the various religious holidays. „Există anumite temeiuri pentru a presupune că Dealul Măgura era considerat ca loc de însemnătate sacrală încă în atichitate”, susţine arheologul Veaceslav Bicbaev. Tot el mai menţionează: „Deşi cercetată parţial, Movila Măgurii conţine caracteristici deosebit de relevante  ce vin să mărturisească cu prisosinţă o locuire străveche a regiunii, integrînd cu brio acest loc în tabloul general al istoriei ţării”.

Movila Măgurii este descrisă într-un studiu al arheologului Veaceslav Bicbaev ca un „mormînt militar izolat sau necropolă plană din epoca medievală tîrzie (sec. XV)”.

Acoperită cu iarbă, cu o cruce de cîţiva metri în virf, Movila străjuieşte satele din împrejurimi, o bună parte dintre care i-au preluat numele: Măgura, Măgura Nouă, Slobozia Măgurii, Măgurele. Situate unul lîngă altul, grămăjoară, acestea însă se află în raioane diferite. Primele două sînt în raionul Făleşti, Slobozia Măgurii – în Sîngerei, iar Măgurele – în Ungheni.

Ceea ce impresionează, atunci cînd ajungi pe vîrful Movilei Măgurii, este imaginea care îţi apare în faţa ochilor: păduri, cîmpuri cu flori, lanuri cu porumb, vii, lacuri, sate cu căsuţe ce par cutii de chibrituri. O privelişte cu adevărat fascinantă.

Distanţa de la Ungheni pînă la Movila Măgurii este de aprpoximativ 30 kilometri.

 “There are some grounds for assuming that Magura Hill was considered a place of sacral significance still from antiquity” says the archaeologist Vyacheslav Bicbaev. He also notes: “Although partially investigated, the Magura Mound contains very relevant features that come to witness a living abundantly ancient region, successfully integrating the site into the general picture of the history of the country”.

The Magura Mound is described in a study of the archaeologist Veaceslav Bicbaev as a ” military grave isolated or a plane cemetery in late medieval age (XV)”.

Covered with grass, with a cross of few meters on the top, the heal guards surrounding villages, many of who took the name: Magura, Magura Noua, Slobozia Magurii, Magurele. Located side by side, pile, they are parts of different districts. The first two are in Falesti, Slobozia Magurii – in Singerei and Magurele – in Ungheni.

What impresses when you get on the top of the Mound Magura, is the image that appears in front of you: forests, fields of flowers, corn fields, vineyards, lakes, villages with houses that seem matchboxes. A truly fascinating sight.

The distance from Ungheni City up to the mound is approximate 30 km.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *