Vize pentru Republica MoldovaVisas for Republic of Moldova

Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova

Cetăţenii următoarelor state, titulari ai tuturor tipurilor de paşapoarte, nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere până la 90 de zile, pe parcursul a 6 luni de la momentul primei intrări:Foreign citizens who do not need visa for entry on the territory of the Republic of Moldova

The citizens of the following states, the holders of all the types of passports, do not need visas for the entry on the territory of the Republic of Moldova for a period of stay until 90 days, during six months from the moment of the first entry:

 1. Statele Membre ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria;
 2. Canada, Japonia, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Norvegia, SUA, Principatului Andorra, Principatului Monaco, Principatului Liechtenstein, Statului Israel, Sfântului Scaun, San Marino, Georgia;
 3. Statele Membre ale CSI – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan;

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere pînă la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări:

 1. Albania, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Vietnam.

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere până la 30 de zile:

 1. China, Iran, Turkmenistan

Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, reprezentanţii mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova, care deţin legitimaţii de acreditare eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au dreptul de intra şi de a ieşi fără viză pe întreaga perioadă de valabilitate a cartelei de acreditare.

Cetăţenii străini care nu au nevoie de invitaţie pentru a obţine o viză pentru Republica Moldova

Cetăţenii următoarelor state nu au nevoie de invitaţii pentru obţinerea vizei pe un termen de pînă la 90 de zile:

 1. Republica Croaţia
 2. Republica Macedonia
 3. Republica Turcia

Viza de scurtă şedere – se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte  90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 1. misiune – străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 2. turism – străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;
 3. vizită – străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;
 4. afaceri – străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;
 5. transport – străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 6. activităţi sportive – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 7. activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova – în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova.

Costul, valabilitatea vizei şi durata şederii

Taxa consulară pentru viza de scurtă şedere este de 60 Euro şi se plăteşte în Euro sau valuta statului de reşedinţă.

Durata şederii pe teritoriul RM în baza unei vize nu poate depăşi 90 de zile timp de 6 luni.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru o singură călătorie poate intra o singură dată pe teritoriul RM, şedea în ţară pe perioada indicată în viză şi apoi să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru călătorii multiple, poate intra de mai multe ori pe teritoriul RM, pe perioada valabilităţii vizei, şedea de fiecare dată nu mai mult de 90 zile, părăsind apoi teritoriul RM.

Dacă viza nu a fost utilizată în perioada valabilităţii, aceasta nu se supune prelungirii. În asemenea cazuri taxele consulare nu sunt restituite şi se obţine o nouă viză.

Actele necesare pentru eliberarea vizei

Informaţii privind actele necesare, în dependenţă de cetăţenia deţinută, puteţi găsi pe următorul link:

http://www.mfa.gov.md/documente-necesare-en/

 

 

 

 

 

 

 1. the following member states of the European Union – Austria, Belgium, Bulgaria, Czechia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Holland, Hungary, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden;
 2. Canada, Georgia, Holy See, Iceland, Japan, Principality of Andorra, Principality of Monaco, Principality of Liechtenstein, Norway, San Marino, State of Israel, Swiss Confederation, USA, Georgia;
 3. CIS member states: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan.

The holders of the diplomatic and service passports, who are citizens of the following states do not need visas for the entry on the territory of the Republic of Moldova for the period up to 90 days during 6 months.

 1. Albania, Bosnia and Hertzegovina, Croatia, Muntenegru, Serbia, Turkey, Vietnam.

The holders of the diplomatic and service passports, who are citizens of the following states do not need visas for the entry on the territory of the Republic of Moldova for the period up to 30 days:

 1. China, Iran, Turkmenistan.

The staff of the diplomatic and consular missions accredited to the Republic of Moldova and the family members thereof, the staff of the permanent missions and the representative offices of the international organizations situated in the Republic of Moldova and the family members thereof, foreign mass-media representatives accredited to the Republic of Moldova and that hold the accreditation cards issued by the MFA, are entitled to enter and leave the territory of the Republic of Moldova without holding a visa during the whole validity period of the accreditation card.

The foreign citizens who do not need invitation to obtain a visa for the Republic of Moldova

The citizens of the following states do not need invitation to obtain the visa for the maximum period of 90 days:

 1. Republic of Croatia
 2. Republic of Macedonia
 3. Turkish Republic

Short term visa is issued for a fixed period of time not exceeding 90 days per period of 180 days. Short term visa is issued for the following purposes:

 1. official delegations – representatives of the governments, public administrations or international organizations;
 2. tourism – foreigners having tourism as purpose of journey;
 3. visit – foreigners intending to visit Moldovan citizens or for holders of valid permanent residence card;
 4. business – foreign citizens visiting Republic of Moldova for economic and trade goals, having agreements or negotiations or for checking out of the usefulness of their goods bought or sold through trade agreements framework and industrial cooperation, for foreign national which are going to become partners or Moldovan company shareholders.
 5. transport – is issued for foreign citizens who are going to travel for a short time, having a professional activity related to freight or passenger transport to Republic of Moldova.
 6. Sports – is issued for a fixed period of time for foreign citizens who travel to Republic of Moldova, having sports activities purpose of journey.
 7. Cultural, scientific, humanitarian, and religious and health activities – for short term stay.

The cost, validity of the visa and the period of stay

The consular fee for short term visa is 60 Euro, payable in Euro or currency of the state of residence.

The length of the stay on the territory of the Republic of Moldova on the basis of a visa cannot exceed 90 days during 6 months.

A foreign citizen who holds a visa for a single travel may enter one time the territory of the Republic of Moldova, may stay in the country during the period indicated in the visa and than leave the Republic of Moldova.

A foreign citizen who holds a visa for multiple travels may enter the country more times during the period of visa validity, may stay in the country every time not more than 90 days and then leave the Republic of Moldova.

If a visa is not used during its validity, it cannot be extended. In such cases the consular fees are not refunded and a new visa shall be obtained.

Required Documents

Information on the necessary documents, depending on the citizenship held, can be found on the following link:

Sursa: http://www.mfa.gov.md/documente-necesare-en/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *