Category Archives: Obiective turistice

Movila Măgurii (satul Ţîghira, comuna Negurenii Vechi)The Magura Mound (Ţîghira village, commune Negurenii Vechi)

movila-magura

Cu o altitudine de 387,6 metri, Movila Măgurii poate fi văzută de departe, înălţindu-se falnic în singurătatea-i misterioasă. Nu întîmplător, strămoşii au numit-o Măgura, ceea ce înseamnă, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, „deal mare, izolat”. Pînă la războiul al doilea mondial, aici veneau oamenii din împrejurimi, ca să marcheze diverse sărbători religioase. With an altitude of 387.6 meters, the Magura Mound can be seen from afar, soaring towering in her mysterious loneliness. Not incidentally, the ancestors called it Magura, which means, according to the Explanatory Dictionary of Romanian language, “large hill, isolated”. Until the second world war, there came the surrounding people, to mark the various religious holidays.

Rezervatia naturala de stat „Plaiul fagului”

Rezervatia naturala de stat “PLAIUL FAGULUI” a fost creata la 12 martie 1992 in scopulconservarii, regenerarii, redresarii ecologice, studierii uneia dintre cele mai pitoresti si maireprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Suprafata totala a rezervatiei constituie 5642 ha, din care padurile ocupa 4639 ha. In structurateritorial-administrativa sunt incluse 5387 hectare de arborele naturale, inclusiv formatiuni cu fag(272 ha), frasin (1163 ha), gorun si stejar pedunculat (1039 ha), tei (169 ha), alte specii (169 ha).

Suprafata este ocrotita de stat din 1975. Din 1976 acest landsaft – natura, inclusiv masivul depadure, a trecut in categoria rezervatie forestiera si cinegenetica.

Rezervația naturală de stat „Plaiul fagului”The State Natural Reserve „Plaiul Fagului”

Rezervatia naturala de stat “PLAIUL FAGULUI” a fost creata la 12 martie 1992 in scopul conservarii, regenerarii, redresarii ecologice, studierii uneia dintre cele mai pitoresti si mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Suprafata totala a rezervatiei constituie 5642 ha, din care padurile ocupa 4639 ha. In structura teritorial-administrativa sunt incluse 5387 hectare de arborele naturale, inclusiv formatiuni cu fag (272 ha), frasin (1163 ha), gorun si stejar pedunculat (1039 ha), tei (169 ha), alte specii (169 ha).

The State Natural Reserve “Plaiul Fagului” was created on 12 March 1992 aiming for the conservation, regeneration, environmental recovering, studying one of the most picturesque and most representative forest ecosystems in the the area of Codrii.

The total surface of the reserve is 5642 ha, of which the forests occupy 4639 ha. The territorial-administrative structure includes 5387 hectares of natural tree, including the formations of beech (272 ha), ash (1163 ha), holm oak (1039 ha), linden (169 ha), other species (169 ha).

Muzeul de Istorie şi Etnografie UngheniThe Museum of History and Ethnography Ungheni

La Ungheni, la sfârşitul deceniului şapte al secolului trecut,  un grup de copii, asistaţi de profesori, doritori de a scoate la lumină valorile istorice şi culturale locale, şi-au exprimat dorinţa organizării unui muzeu. Insistenţele acestora au coincis cu perioada de plină ascensiune ateistă a societăţii, consecinţa căreia a fost închiderea locaşelor de cult.

In Ungheni, at the end of the seventh decade of the last century, a group of children, assisted by teachers, eager to bring to light the historic and cultural local values, have expressed their desire to organize a museum. Their insistence coincided with a period of rising atheistic society, the consequence of which was closed slots of worship.

Ungheni – oraşul celor 33 de sculpturiUngheni – City of the 33 Sculptures

În 2000, la Ungheni a fost iniţiată o tabără de sculptură, cu o frecvenţă bienală, la care au participat artişti plastici consacraţi din Republica Moldova şi România, printre care şi sculptorii Dumitru Verdianu şi Ion Zderciuc, ambii originari din oraşul Ungheni  De tot au fost organizate patru ediţii, fiind realizate 33 de sculpturi în piatră de Cosăuţi şi în lemn.

In 2000, was initiated in Ungheni the sculpture camp, with a biennial frequency, involving well- known artists from Moldova and Romania, including the sculptors Dumitru Verdianu and Ion Zderciuc, both natives from Ungheni City. Totally were organized four editions during which were made 33 sculptures in stone of Cosăuţi and wood.

Rîul PrutThe Prut River

prut, danuteni

Rîul Prut formează graniţa între Republica Moldova şi România şi are o lungime de 8 kilometri pe teritoriul oraşului Ungheni, care este cea mai mare localitate din R.Moldova din calea sa.

Prutul era cunoscut în antichitate sub numele Pyretus, iar sciții îl numeau Porata, adică apă furtunoasă.

Viteza cursului apei, în regiunea Ungheni, este de 1,5 metri pe secundă.

The Prut River forms the border between Moldova and Romania and it has a length of 8 km on the territory of Ungheni City, which is the largest town from Moldova in its path.

Prut was known in antiquity under the name Pyretus and the Scythians called him Porat, as stormy water.

The water flow speed in the region of Ungheni is 1,5 meters per second.

Biserica Sf. NicolaeThe Church “Saint Nicholas”

Biserica Sfintul Nicolae Ungheni Moruzi

Biserica “Sfîntul Ierarh Nicolae” este cel mai vechi lăcas bisericesc din oraşul Ungheni. Biserica a fost înălţată la sfîrşitul sec. XIX pe moşia satului Dănuţeni, astăzi cartier al oraşului Ungheni. Ctitorul principal al acesteia este principele Constantin Moruzi, descendent al unei influente dinastii fanariote. El a ales cel mai înalt loc pentru construcţia bisericii, astfel ca sfîntul lăcaş să fie văzut de către toţi sătenii, iar urcînd pe clopotniţă, să se vadă Iaşul, oraşul faţă de care avea un dor etern.

Biserica a fost construită în anul 1882 şi activează începînd cu anul 1887, atunci cînd a fost sfinţită. Arhitectura edificiului impresionează şi astazi, iar planul în formă de cruce şi acoperişul cu 9 turle de diferite dimensiuni amintesc de stilul rusesc, în vogă pe atunci.

The Church “Saint Nicholas” is the oldest church sanctuary in Ungheni City. The church was erected at the end of XIX century, on the estate of the village Danuteni, today district of Ungheni City. Its main founder is the Prince Constantin Moruzi, descendant of an influential Phanariot dynasty. He chose the highest place for the church construction, so the sanctuary to be seen by all villagers, and walking up the tower, to see Iasi City, a city that he always missed.

The church was built in 1882 and activates since 1887, when it was consecrated. The building architecture impresses today and the cross-shaped plan and the roof with 9 towers of various sizes remember the Russian style, in vogue then.

Biserica “Sf. Alexandru Nevski”The Church “Saint Alexander Nevski”

Biserica Aleksandr Nevski Ungheni

Prima piatră de temelie a fost pusă la 30 august 1903, în prezenţa unor personalităţi ale timpului, printre care guvernatorul Basarabiei, şeful Direcţiei de jandarmi din Basarabia, consulului rus la Iaşi, şefului poliţiei de frontieră din România. Serviciul divin a fost oficiat de însuşi Episcopul Chişinăului şi Hotinului PS Iacob. La 30 iunie 1905, construcţia este finalizată, iar sfinţirea este efectuată în anul 1906, la Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Proiectul viitoarei biserici a fost conceput de către cunoscutul arhitect rus A.I. Bernardazzi, descendent al unei renumite familii de arhitecţi italieni, stabiliţi la începutul sec. al XIX-lea în Rusia. Bernardazzi a donat proiectul , iar biserica a devenit ulterior o adevărată operă de cultură şi arhitectură. Construcţia respectă rigorile arhitecturii ecleziastice ruse.

The first cornerstone was laid on 30 August 1903, in the presence of some personalities of the time, including the governor of Bessarabia, the head of the gendarmes from Bessarabia, the Russian consul in Iasi, the chief of the border police from Romania. The divine service was officiated by the bishop of Chisinau and Hotin, the MH Iacob. 30 June 1905, the construction was completed and the sanctification was performed in 1906, the day of All Saints.

The project of the future church was designed by the known Russian architect Al. Bernardazzi, descendant of a famous family of Italian architects, settled at the beginning of the XIXth century in Russia. Bernardazzi donated the project and the church later became a true work of culture and architecture. The construction respects the rigors of the ecclesiastical architecture.